เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนหลายใบพัด EBARA รุ่น COMPACT

(Horizontal Centrifugal Multistage Pump)

เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบแนนอนหลายใบพัดที่เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปโดยเน้นหนักในการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยตรง มีราคาถูก เสียงเบาขณะใช้งาน และรูปร่างกะทัดรัด สูบส่งน้ำได้สูง (High Head)